sociālā uzņēmējdarbība
par_mums
mūsu_tikls
akselerators
emuārs
Statūti un
ikgadējie pārskati
1. Biedrības nosaukums
1.1. Biedrības nosaukums ir biedrība New Door (turpmāk tekstā Biedrība).

2. Biedrības mērķi un uzdevumi


2.1. Biedrības mērķi

2.1.1.
Atbalstīt un organizēt projektus, kas palielina sabiedrības izpratni par:
2.1.1.1. Pozitīvu Sociālo ietekmi,
2.1.1.2. Sociālo uzņēmējdarbību un inovācijām,
2.1.1.3. Cilvēktiesībām,
2.1.1.4. Demokrātiju un pilsonisko sabiedrību,
2.1.1.5. Ilgtspējību kā sabiedrības attīstības pamatu,
2.1.1.6. Starpkultūru dialogu un etnisko grupu vienlīdzību.

2.1.2. Latvijā un starptautiski veidot un attīstīt:
2.1.2.1. sociālās uzņēmējdarbības akseleratoru, apmācību programmas, un citā veidā sekmēt sociālās uzņēmējdarbības attīstību, veicinot sabiedriska labuma darbību, kas virzīta uz saiknes dibināšanu starp sociāliem uzņēmējiem un citiem sabiedrības sektoriem.
2.1.2.2. pilsonisko iniciatīvu akseleratoru, veicinot demokrātijas kultūru un cilvēktiesību aizsardzību,
2.1.2.3. sociālo korporatīvo atbildību,
2.1.2.4. mazaizsargāto personu grupu sociālo labklājību,
2.1.2.5. sociālās uzņēmējdarbības attīstības ekosistēmu.

2.2. Biedrības uzdevumi
2.2.1. Organizēt apmācības, lekcijas, seminārus, konferences, īstermiņa un ilgtermiņa ideju akseleratorus, sniedzot zināšanas sociāliem uzņēmējiem, nevalstiskām organizācijām, privātpersonām.
2.2.2. Veicināt apmācību sociālās uzņēmējdarbības jomā kā arī apmācot nevalstiskās organizācijas un fiziskas personas veidot projektus, kas saistīti ar starpkultūru dialogu, cilvēktiesībām, dažādu sociālo un ekonomisko grupu nodarbinātību un iekļaušanu sabiedrībā.
2.2.3. Veidot Sociālas uzņēmējdarbības apmācības programmas.
2.2.4. Veidot Sociālas korporatīvās atbildības apmācību programmas un piedāvāt tās organizācijām.
2.2.5. Pieaicināt uzņēmējdarbības un sociālo inovāciju ekspertus, lai sniegtu speciālistu konsultācijas.
2.2.6. Rīkot pētījumus un piedalīties pētījumos visās jomās saistītas ar Biedrības mērķiem.
2.2.7. Gatavot un izdod zinātniskus, pētnieciskus un informācijas materiālus, kā arī video kursus
un audio podkāstus.
2.2.8. Organizēt ziedojumu, grantu, dotāciju un cita finansējuma piesaisti biedrības statūtos norādīto mērķu sasniegšanai un uzdevumu izpildīšanai.

3. Biedrības darbības termiņš
3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.


4. Biedru uzņemšanas, izstāšanās, izslēgšanas, kā arī balsstiesību iegūšanas vai zaudēšanas noteikumi

4.1. Par Biedrības dibinātājiem var būt tikai rīcībspējīgas fiziskas un juridiskas personas.
4.2. Biedrībā var iestāties un kļūt par tās biedru jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona, iesniedzot Biedrības valdei rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.
4.3. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata ne ilgāk kā 2 (divu) nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Valdei ir tiesības uzaicināt pieteicēju uz valdes sēdi. Valdei lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam 7 (septiņu) dienu laikā no tā pieņemšanas brīža. Lēmums par biedra uzņemšanu Biedrībā ir pieņemts, ja par to ir nobalsojuši visi valdes locekli
4.4. Ja Biedrības valde kādai personai atsaka uzņemšanu, iesniegumu par šā lēmuma pārskatīšanu var iesniegt biedru kopsapulcei 14 (četrpadsmit) dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, un tas izskatāms nākamajā Biedrības biedru kopsapulcē. Biedru kopsapulces lēmums ir galīgs.
4.5. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei.
4.6. Valdei ir tiesības noteikt iestāšanās maksas apmēru un kārtību. Gadījumā, ja Biedrība ir pieņēmusi lēmumu par iestāšanās maksu – jaunais biedrs, iestājoties Biedrībā, iemaksā to saskaņā ar Biedrībā noteikto kārtību.
4.7. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
4.7.1. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;
4.7.2. biedrs nepilda biedru kopsapulces un valdes lēmumus;
4.7.3. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar Biedrības statūtiem, mērķiem un interesēm, un/vai biedra darbība kaitē Biedrības reputācijai vai nodara mantiskus zaudējumus;
4.7.4. gadījumā, ja biedrs vairāk nekā 2 (divus) mēnešus nav iemaksājis biedra naudu (ja tā ir paredzēta Biedrībā).

4.8. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram 7 (septiņu) dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.
4.9. Biedrības biedrs var pārsūdzēt valdes lēmumu biedru kopsapulcei ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no statūtu 4.8.punktā minētā valdes paziņojuma saņemšanas brīža. Biedrības biedru kopsapulces lēmums ir galīgs.
4.10. Biedru var izslēgt ar biedru kopsapulces lēmumu, ja par to nodots vairāk nekā divas trešdaļas visu Biedrības biedru balsu. Biedru kopsapulces lēmumu nav iespējams pārsūdzēt.
4.11. Biedrības biedrs iegūst balsstiesības pēc tam, kad valde pieņēmusi lēmumu par jauna biedra uzņemšanu un biedrs ir izpildījis Statūtu 4.6. punktā minētās saistības.
4.12. Ar brīdi, kad Biedrības biedrs ir iesniedzis iesniegumu valdei par izstāšanos no Biedrības, viņš zaudē balsstiesības.


5. Biedru tiesības un pienākumi

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
5.1.1. piedalīties Biedrības darbībā un pārvaldē, ievēlēt Biedrības valdi un revīzijas komisiju, kā arī tikt tajās ievēlētiem;
5.1.2. izmantot Biedrības biedriem paredzētos atvieglojumus un priekšrocības;
5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos;
5.1.4. iesniegt priekšlikumus par Biedrības vai biedru darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;
5.1.5. iesniedzot rakstveida pieprasījumu, saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem.

5.2. Biedrības biedru pienākumi:
5.2.1. ievērot Biedrības statūtus, un pildīt biedru kopsapulces un valdes lēmumus;
5.2.2. regulāri un savlaicīgi pildīt saistības, kas attiecas uz darba pienākumiem un materiāliem ieguldījumiem;
5.2.3. ar savu aktīvu līdzdalību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu;
5.2.4. saudzēt Biedrības mantu, kā arī ziņot valdei vai revīzijas komisijai par konstatēto mantas izsaimniekošanu vai nesaimniecisku rīcību un veikt attiecīgus pasākumus šādu pārkāpumu novēršanai.

5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.


6. Biedru kopsapulce, tās sasaukšana un lēmuma pieņemšana
6.1. Biedrības augstākā pārvaldes institūcija ir biedru kopsapulce. Biedru kopsapulces sēdes var būt kārtējās un ārkārtas.
6.2. Pilnvaroto sapulce un pilnvarotie kā atsevišķa institūcija netiek izveidota.
6.3. Biedru kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri.
6.4. Biedrs var piedalīties biedru kopsapulcē arī ar pilnvarotā pārstāvja starpniecību, šāds pilnvarojums ietver arī balsstiesību nodošanu šai personai. Juridiskās personas pilnvarai ir jābūt rakstiski noformētai, fiziskās personas pilnvarai ir jābūt notariāli apliecinātai.
6.5. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.
6.6. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.
6.7. Īpašu jautājumu izlemšanai Biedrības valde, ja nepieciešams, var sasaukt biedru ārkārtas kopsapulci. Ārkārtas biedru kopsapulce valdei jāsasauc arī tad, ja rakstveidā, norādot sasaukšanas iemeslu, prasa ne mazāk kā viena desmitdaļa Biedrības biedru. Ja valde mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas dienas nesasauc biedru kopsapulci, biedri, kuri prasa biedru kopsapulces sasaukšanu, var patstāvīgi sasaukt biedru kopsapulci, ievērojot noteikto sapulces sasaukšanas kārtību.
6.8. Valde izziņo biedru kopsapulces laiku, vietu un darba kārtību ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pirms biedru kopsapulces, bet ja sapulcē ir paredzēts lemt par grozījumu izdarīšanu statūtos, valdes un revīzijas institūciju ievēlēšanu un atsaukšanu, par biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju, tad ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienas pirms sapulces sasaukšanas.
6.9. Biedru kopsapulce tiek izziņota rakstiski, nosūtot paziņojumu katram biedram uz biedru reģistrā norādīto adresi.
6.10. Kopsapulce var izlemt visus ar sabiedrības darbību saistītos jautājumus. Biedrības biedru kopsapulces tiesības ir:
6.10.1. ievēlēt un atsaukt valdes locekļus, revīzijas komisiju un likvidācijas komisijas locekļus;
6.10.2. pēc valdes un/vai revīzijas komisijas ziņojuma izskatīt un apstiprināt aizvadītā saimnieciskā darbības gada pārskatu;
6.10.3. izskatīt sūdzības par valdes lēmumiem; tai skaitā izskatīt iesniegumus par valdes lēmumiem par jaunu biedru uzņemšanu un esošo biedru izslēgšanu vai izstāšanos no Biedrības;
6.10.4. izlemt jautājumus, kas saistīti ar Biedrības reorganizāciju vai likvidāciju, kā arī līdzdalību citā komercsabiedrībā vai izstāšanos no tās;
6.10.5. izlemt jautājumus par Biedrības Statūtu grozīšanu;
6.10.6. pārstāvēt Biedrību tiesā ar tās pilnvarotas personas starpniecību visās Biedrības celtajās prasībās pret valdes locekļiem, kā arī valdes celtajām prasībām pret Biedrību;
6.10.7. pieprasīt Biedrības revīzijas komisiju sniegt rakstveida atskaiti par Biedrības saimniecisko darbību un/vai revīzijas komisijas darbību Biedrībā.

6.11. Biedru kopsapulcē katram Biedrības biedram tiek piešķirta viena balss.
6.12. Biedru kopsapulci vada Biedrības valdes priekšsēdētājs, bet valdes priekšsēdētāja prombūtnes laikā jebkurš cits valdes loceklis.
6.13. Biedru kopsapulce, kas izziņota un organizēta Biedrības Statūtos noteiktajā kārtībā, ir lemttiesīga, ja tajā pārstāvēta vairāk nekā puse no Biedrības biedriem.
6.14. Ja biedru kopsapulce nav lemttiesīga, tad ne vēlāk kā trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru kopsapulce ar tādu pašu darbības kārtību un tā ir lemttiesīga neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, bet tikai tādā gadījumā, ja biedru kopsapulcē piedalās vismaz divi biedri.
6.15. Biedru kopsapulce pieņem lēmumus, atklāti balsojot, izņemot gadījumus, kad slēgto balsošanu pieprasa ne mazāk kā viena desmitdaļa klātesošo balsstiesīgo biedru.
6.16. Biedru kopsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem.
6.17. Biedru kopsapulces lēmums par grozījumu izdarīšanu Biedrības statūtos ir pieņemts, ja par to nobalso visi Biedrības biedri.
6.18. Biedru kopsapulces lēmums par Biedrības darbības izbeigšanu ir pieņemts, ja par to vairāk nekā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.


7. Biedrības Valde

7.1. Valde ir Biedrības izpildinstitūcija, kas vada un pārstāv Biedrību.
7.2. Valde sastāv no trīs locekļiem: viena valdes priekšsēdētāja un diviem valdes locekļiem.
7.3. Valdes priekšsēdētājam ir tiesības pārstāvēt Biedrību atsevišķi un bez ierobežojumiem. Katram Valdes loceklim ir tiesības pārstāvēt Biedrību tikai kopā ar vēl diviem valdes locekļiem.
7.4. Valdi ievēl un atceļ Biedru kopsapulce. Lēmums par valdes sastāvā izmaiņām (valdes locekļa vai priekšsēdētāja ievēlēšanu vai atcelšanu) ir pieņemts, ja par to ir nobalsojuši visi biedri.
7.5. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.
7.6. Valdei ir tiesības uz atlīdzību par savu pienākumu īstenošanu.
7.7. Valde pārzina un vada Biedrības lietas. Tā pārvalda biedrības mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem atbilstoši likumiem, statūtiem, biedru sapulces vai valdes lēmumiem.
7.8. Valde organizē biedrības grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

7.9. Valdes pienākumos ietilpst:
7.9.1. organizēt valdes un biedru kopsapulces lēmumu izpildi;
7.9.2. vadīt Biedrības saimniecisko darbību;
7.9.3. pārstāvēt Biedrību saskarsmē ar juridiskām un fiziskām personām, valsts un pašvaldības iestādēm un organizācijām.

7.10.Valdei ir tiesības pieņemt lēmumus jautājumos par:
7.10.1. jebkāda veida darījumu slēgšanu un izbeigšanu Biedrības vārdā;
7.10.2. Biedrības līdzekļu izlietošanu;
7.10.3. atlīdzības apmēra noteikšanu valdes locekļiem, revīzijas komisijas un likvidācijas komisijas locekļiem;
7.10.4. Biedrības algoto darbinieku skaitu un atalgojuma noteikumiem;
7.10.5. komercsabiedrību dibināšanu, reorganizāciju un likvidāciju, ka arī dalību citās komercsabiedrībās vai izstāšanos no to dalībnieku sastāva;
7.10.6. jaunu biedru uzņemšanu Biedrībā vai personu izslēgšanu no Biedrības biedru sastāva;
7.10.7.griešanos tiesā ar prasībām par parāda un/vai zaudējumu piedziņu par labu Biedrībai;
7.10.8. jebkuriem citiem jautājumiem, kas nav Biedrības biedru kopsapulces izņēmuma kompetencē.

7.11. Valdes locekli var atsaukt tikai tad, ja tam ir svarīgs iemesls. Par šādu iemeslu uzskatāma pienākumu neizpilde vai nepienācīga izpilde, nespēja vadīt biedrību, kaitējuma nodarīšana biedrības interesēm, kā arī uzticības zaudēšana.


8. Revīzijas institūcija

8.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revīzijas komisija, kuru biedru kopsapulce ievēl uz nenoteikto laika periodu.
8.2. Revīzijas komisijas sastāv vismaz no 2 (diviem) revīzijas komisijas locekļiem.
8.3. Revīzijas komisijas loceklis nevar būt Biedrības valdes loceklis.
8.4. Revīzijas komisijas pienākumi un kompetence:
8.4.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
8.4.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
8.4.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
8.4.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

8.5. Revīzijas komisija veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos.
8.6. Biedru kopsapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revīzijas komisijas atzinuma saņemšanas.
8.7. Revīzijas komisijas lēmums tiek pieņemts ar vienkāršu balsu vairākumu.


9. Biedru nauda

9.1. Gadījumā, ja Biedrībā ir pieņemts lēmums par biedru naudu, Biedrības biedri maksā biedru naudu valdes lēmuma noteiktā apmērā un kārtībā.
9.2. Izstājoties no Biedrības, samaksātā iestāšanās maksa un biedra nauda netiek atmaksāta.


Statūti apstiprināti Biedrības valdes kopsapulcē Rīgā, 13.09.2021.
Piedalās biedrības "New Door":
- valdes priekšsēdētāja Diāna Lapkis,
- valdes locekle Marija Povilaite,
- valdes locekle Olga Kotova.

Biedrības gada pārskati par 2018., 2019. un 2020. gadu ir apskatāmi šeit:
GADA PĀRSKATI

© All Rights Reserved New Door NGO
e-mail us: info@newdoor.lv